2024 Július 21.
Július régies nevei:
Szent Jakab hava
ÁLDÁS hava
Friss megjelenések:
Legfrissebb fórumok:

DUNA FÉNYE NONPROFIT
KÖZKERESETI TÁRSASÁG

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
  1. Az Adatkezelő adatai
  2. Fogalom meghatározások
 2. A szabályzat célja
 3. Személyes adatkezelésre vonatkozó alapelvek
 4. Adatfeldolgozók
  1. Hirdetések, szerződések feldolgozása és tárolása
  2. Tárhely szolgáltató
 5. 5. A Társaság által végzett adatkezelések
  1. Adatkezelés célja
  2. Adatkezelés időtartama
  3. Adatkezelés módja
  4. Adatkezelés módja
  5. Kezelt adatok
  6. Adatkezelésre jogosultak
  7. Az adatkezeléshez kötődő feladatok
 6. A honlap látogatóinak adatai
 7. 7. Adatvédelmi incidens
  1. 7.1. Fogalma
  2. 7.2. Miért fontos, hogy a megtörtént adatvédelmi incidenst mielőbb kezeljék?
  3. 7.3. Adatvédelmi incidens esetén a teendők
 8. Az Ön jogai
  1. 8.1. Hozzáférés joga
  2. 8.2. Helyesbítéshez való jog
  3. 8.3. Az adat törléséhez való jog
  4. 8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
  5. 8.5. Tiltakozáshoz való jog
  6. 8.6. Hordozhatósághoz való jog
  7. 8.7. hozzájárulás visszavonásához való jog
 9. 9. Jogorvoslati jog

 

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Jogi nyilatkozat honlap használatához

 

 

1.  Bevezetés

A Duna Fénye Nonprofit Közkereseti Társaság (a továbbiakban: Társaság) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

A társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak (a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról, valamint a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, röviden GDPR) és az etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

1.1 Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő:Duna Fénye Nonprofit Közkereseti Társaság
Cégjegyzék-szám:11-03-001655
Adószám:29184806-1-11
Szolgáltató székhelye:2028 Pilismarót, Kossuth Lajos utca 5/a.
Szolgáltatói telefon:+36/30/179-5887
Weboldalak:https://dunafenye.hu
Facebook:


1.2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés) melyet a Társaság működése közben végez.

Adatkezelő: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Társaság

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;

Hirdető: A személyes adat jogosultja, aki a Társaság által végzett szolgáltatásra ad megbízást.

Partner: A személyes adat jogosultja, a Társasággal működése keretében végzett tevékenységére vonatkozóan szerződéses kötelmi jogviszonyt létesítő jogi személy;

 

2.  A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság valamennyi vezető tisztségviselője tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

A Társaság vezető tisztségviselői, a Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személyek: - Hírdetők, partnerek - személyes adatainak kezelése alkalmával, kötelesek a GDPR, az Infótörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.

 

3. Személyes adatkezelésre vonatkozó alapelvek

A Társaság a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban meghatározott alábbi elveket:

a)        A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve:

- az adatok kezelését a jogszabályok betartásával, az emberi méltóság védelmével kell végezni. Az adatok kezeléséről a tájékoztatás az érintett számára könnyen hozzáférhetővé és érthetővé kell tenni.

b)      A célhoz kötöttség elve:

- az adatok gyűjtése csak az egyértelműen meghatározott, jogszerű célból történhet, azokat ne kezeljék a megnevezett célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

c)        Az adattakarékosság elve:

Adatminimalizálás elve. A személyes adatok a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetőek, emellett megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük.

d)        Pontosság elve:

A kezelt adatoknak pontosnak, naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

e)        Korlátozott tárolhatóság elve:

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

f)         Integritás és bizalmas jelleg

Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

g)        „Privacy by design” elve:

az adatvédelmi szempontoknak megfelelő gyakorlat nem merülhet ki a hatályos szabályozásnak való formális megfelelésben. Az adott szervezet alapvető működési elve az adatvédelmi szempontoknak való megfelelés, ezért működését, struktúráját ezek maximális figyelembevételével alakítja ki, az adatvédelmi szempontokat már az egyes működési fázisok megtervezésekor beépíti és így biztosítja az adatvédelem teljes körű érvényesülését.

h)        Elszámoltathatóság:

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

4. Adatfeldolgozók

4.1. Hirdetések, szerződések feldolgozása és tárolása:

Ügyvezető:Korcsák Gábor
Cím:2028 Pilismarót, Kossuth Lajos utca 5/a.

 

4.2. Tárhely szolgáltató

Cégnév:BlazeArts Kft.
Székhely cím:6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
Adószám:12539833-2-03

 

5. A Társaság által végzett adatkezelések

1. A Társaság személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását abban az esetben jogosult végezni:

a)    ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy, vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;

b)    amennyiben az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

c)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél;

d)    amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve a Társaság (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a Társasággal szemben elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé;

2. A Társaság adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet.

 

5.1. Adatkezelés célja

a)    A Társasággal és a személyes adat jogosultja közötti, a Társasággal működési tevékenységével összefüggésben partneri jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. tagdíj) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);

b)    az Egyesület tagjaival kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; továbbá

c)    az Egyesületet a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

d)    A társaság szolgáltatási keretin belül a miÚjságban történő hirdetés feladása;

 

5.2. Adatkezelés időtartama

 • a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően partneri szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 év.
 • Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 év;

 

5.3. Adatkezelés módja

Papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése

 

5.4. Adatkezelés jogalapja

önkéntes hozzájárulás

 

5.5. Kezelt adatok

A Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében, alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult:

 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Adószám

 

5.6. Adatkezelésre jogosultak

Személyes adatok kezelésére a mindenkori vezetőségi tagok jogosultak

 

5.7. Az adatkezeléshez kötődő feladatok

a)     A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját a Társaság

a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően, az első kapcsolatfelvételkor, köteles tájékoztatni a személyes adatok kezeléséről a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltakról.

b)    A Társaság a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett a Társaság köteles a jelen Szabályzatot a hirdető, partner részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

c)    A személyes adat jogosultja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Társasággal kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az tag hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

 • önkéntes;
 • konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban) vonatkozik;
 • megfelelő tájékoztatáson alapul; és egyértelmű akaratnyilatkozat.

d)    A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a Társasággal létrejövő szerződéses jogviszonyát megelőzően a Társaság adatkezelési tájékoztatóját, az Társaság adatkezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje, és az adatkezeléshez hozzájáruljon. Ez a hozzájárulás a szerződés megkötésével egyidejűleg, illetve a Honlapon történő feladáskor a feladás pillanatában történik.

e)    A hirdető vagy partner hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette a Társaság arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre a Társaság vele kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.

f)     Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja az úgy a Társaság a hirdetés felvételét vagy a partneri szerződéses jogviszonyt az érintett természetes, jogi személlyel nem létesíthet.

g)    A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával az Egyesület köteles a személyes adatkezeléshez, mint előfeltételhez kapcsolódó tagsági, partneri szerződéses jogviszony megszüntetésére.

h)    A Társaság köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával a szerződéses jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok megőrzését a Társaság számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.

 

6. A honlap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő által működtetett weboldalak:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html. kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken

olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

A Cookie-k fajtáiról és teljes mértékű funkciójukat leíró információkról a www.allaboutcookies.org weboldalon lehet olvasni.

 

7. Adatvédelmi incidens

7.1. Fogalma

Az adatvédelmi incidens személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését jelenti.

Adatvédelmi incidensnek minősül "a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi."

Sokféle adatvédelmi incidens előfordulhat, ide tartozhat például egy személyes adatokat is tartalmazó laptop elvesztése, egy informatikai rendszer megtámadása, de akár egy rossz helyre küldött levél vagy email is e körbe tartozik.

 

7.2. Miért fontos, hogy a megtörtént adatvédelmi incidenst mielőbb kezeljék?

A GDPR Preambuluma (85. pont) rögzíti, hogy "az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között

· a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

· a hátrányos megkülönböztetést,

· a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,

· a pénzügyi veszteséget,

· az álnevesítés engedély nélküli feloldását,

· a jó hírnév sérelmét,

· a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve

· a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányte

Az adatvédelmi incidensek tehát súlyos következményekkel járhatnak az érintettekre nézve, így ha megelőzni nem sikerül ezeket, fontos, hogy nagyon rövid határidőn belül intézkedések történjenek az incidensek következményeinek az elhárítása érdekében.

 

7.3. Adatvédelmi incidens esetén a teendők

Az adatkezelő feladatai:

 • az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;
 • ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;
 • az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

Mikor nem kell bejelenteni az adatvédelmi incidenst a hatóságnak, illetve mikor nem kell az érintetteket közvetlenül értesíteni?

Ha az adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető.

Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták
 • az adatkezelő olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • Az illetékes hatóság egyébként utasíthatja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről (lásd 58. cikk (2) e) pont).

 

8. Az Ön jogai

8.1. Hozzáférés joga

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz: való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8.2. Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.3. Az adat törléséhez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

8.5. Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

8.6. Hordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése

b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és

szabadságait.

 

8.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

9. Jogorvoslati jog

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz.

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
Honlap:www.naih.hu