Page 1 - miÚjság szeptember
P. 1

Pilismaróti magánkiadású, közéleti havi lap                        2021. Szeptember
              m i Ú J S Á G


     „Az igazságot keresni, a szépséget szeretni, a jót akarni és a legjobbat tenni - ez az, amire hívatott az ember”
                                                 F. Mendelssonhn-Bartholdy
   „az igazat mondd, ne csak a valódit,   De egy kép, egy
   a fényt, amelytől világlik agyunk,    plüssmaci? Személy-
   hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”   telenül bátrabbak va-
                 József Attila
                        gyunk, szókimondób-
   Kedves Olvasóink!            bak, félre is vezethe-
                        tünk akár egy egész
   Letelt a szabadság, eltelt a nyár, újra itt va- falut. Feszült társada-
   gyunk. Július óta, amióta elköszöntünk sok  lomban élünk. Veze-
   minden történt szűkebb hazánkban. Aki meg- tőink azt sulykolják,
   próbál az internetről tájékozódni, csak kap- hogy mindenki ellen-
   kodja a fejét. Végre elindult az önkormányzati  ség, mindenkivel harcolni kell, közben
   munka, falugyűlés, bányaügy valamint képte- a bezárkózás és a széthúzás, a félelem  Szuhanics Albert: Ne félj, Szeptember!

   lennél képtelenebb információ áradat.  jellemzi társadalmunkat. Mi is ellen- Ne félj, Szeptember, ha időd lejár,
   Miért a fenti idézet?          ségként tekintünk egymásra? Gyütt- még fényben úszik az őszi határ,
                        mentek, törzsgyökeresek, falusiak,  hajnali harmat szirmokon ragyog,
   A többség kénytelen az interneten megjelenő  Duna-partiak, Basaharciak?    kerülnek téged alkonyi fagyok.

   információkra támaszkodni, hiszen a napi in-                  Ne félj, Szeptember, áradó fénnyel
   gázás és a család mellett nem igazán marad  Lássuk be, hogy egy csónakban eve- ölelő öled gyümölcsöt érlel,
   idő a falu életében aktívan részt venni.  Ha  zünk és ha mindenki más irányba for- szőlőszem duzzad, méh, darázs rászáll,
   megnézzük a falu híreit, sajnos egyenlőre  dítja az evezőjét, akkor az a csónak  mosolyog reánk sok víg virágszál.

   tényleg a facebook csoportokban megjelenő  nem halad. A csónak neve: Pilismarót!  Ne félj, Szeptember, hisz a vén kályha
   ilyen-olyan információra támaszkodhatunk.  Egy falu ereje az összefogásban van!  a nap melegét még fel nem váltja,
   Kinek higgyünk, ki ír igazat, mi az igazság?  Összefogással ezt, a Kormány által  nem fázik, reszket, kinn s benn az ember,
                                          áldunk mi téged, ne félj, Szeptember!
   Iszonyatos információ áradat zúdul ránk nap  generált nehéz helyzetet is át tudjuk
   mit nap, ebből kiszedni az igazságot nagyon  vészelni.        Kis szöcske szökken, fürge gyík szalad,
                                            paprika-fűzért pirosít a nap,
   nehéz. Kinek hiszünk általában? Ezt válaszol- Nem azt mondom, hogy az igazat nem  bús a mi szívünk, továbblépsz egyszer,
   ja meg mindenki saját magában.      kell megmondani, mert igenis jelezni  könnyes lesz búcsúnk,
                        kell. Hiszen az információk teljes bir-  ne félj, Szeptember!
   Mi, akik információt szolgáltatunk, felelősek  tokában lehet csak reális döntést hozni.
   vagyunk! Felelősek, hogy a birtokunkban lévő  Részinformációkból kizárólag téves
   „tudást” vagy „nem tudást” hogyan osztjuk  döntések születhetnek. Ezért ha valaki
   meg Önökkel. Hiszen a tudás hatalom, és a  eltitkol tényeket egy adott dologgal  A tartalomból:
   hatalommal lehet élni és visszaélni.
                        kapcsolatban, arra késztet másokat,
   Az információt lehet objektíven és lehet szub- hogy részleges tudással hozzanak meg  Önkormányzati működés  2-3
   jektíven is tálalni, attól függően, hogy milyen  helytelen döntéseket,. Jelezni kell, ha
   célt szeretnénk vele elérni. Tájékoztatni, félel- nem jó irányba haladunk! A lényeg az  Dunakanyar Kultúrtáj és
   met kelteni, gyűlöletet ébreszteni? „Az ember  információ átadásban van, mert a pon- Környezetvédelmi Egye- 4
   mindentől fél, amit nem ért. Amitől pedig fél,  tos, igaz információ tudást jelent!  sület
   azt gyűlöli.” (Jo Nesbo)

   Tehát a felelősség nagy! A mai világban a  „A tudatlanság gyűlöletet szül. A féle- Bibliai gondolatok  5
   facebook használatával egyesek ezt a felelős- lem az apja, és az elszigetelődés az
   séget letették a vállukról azzal, hogy nem vál- anyja. Mikor nem értünk valamit, félni  Egészség percek  5
   lalják az arcukat, álneveket használnak. Hi- kezdünk tőle, és távol tartjuk magunkat
   szen hogyan tud felelősséget vállalni egy  tőle. A félelem pedig csak nő bennünk,  Velünk élő történelem  6-7
   plüssmaci mögül, vagy egy logó mögül? A  és néha gyűlöletbe csap át. (Christian
   felelősség emberhez köthető, a nevéhez, az  Picciolini)”              A szerk.
   arcához, a tetteihez. Ez az arc szembe jöhet             Egypercesek        8
   velünk, kérdezhetünk tőle, ellentmondhatunk.
   1   2   3   4   5   6