Page 1 - miÚjság január
P. 1

Pilismaróti magánkiadású, közéleti havi lap                           2022. Január
              m i Ú J S Á G


     „Az igazságot keresni, a szépséget szeretni, a jót akarni és a legjobbat tenni - ez az, amire hívatott az ember”
                                                 F. Mendelssonhn-Bartholdy
   Schmidt Lívia: Január        A szó hatalma             ja, hogy nem lehet büntetés nélkül hazu-
                                         dozni. Isten azt mondja: hazug hírt ne
   Ez is csak úgy indul,        „Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmá- hordj!
                     ban van, és a miképen kiki, szeret azzal élni, Nemcsak azt mondja: általában ne ha-
   mint az összes           úgy eszi annak gyümölcsét” Péld 18,21  zudjunk, hanem lebontja a hétköznapok
   többi reggel:                               eseteire is: hazug hírt ne hordj!
   lassan, álmosan –          Sajnos - mint oly sok helyen a közéletben – Előfordul, hogy tévedünk, előfordul,
   majd az ember felkel,        nálunk is „divat” lett fél igazságokat monda- hogy néha kiszínezzük a dolgokat, vagy
                     ni, írni, szórólapon terjeszteni. Minden infor- elhallgatunk információkat, vagy akár
   és kinéz a párás,          máció hatással van az ember gondolkodásá- hazudunk is, mert emberek vagyunk, de
   maszatos ablakon,          ra, a tetteire, a véleményére.     ha kárt okozunk vele, vagy észrevesz-
   deres január áll          Ezért nem mindegy, hogy mit kommuniká- szük, álljunk meg, javítsuk ki, kérjünk
                     lunk: az igazságot vagy féligazságot vagy...
                                         bocsánatot!
   némán az udvaron…                               Hazug hírt ne hordj! - és ez mit jelent?
   Vár vigyázzban, fegyelmezetten,   A Biblia szerint a féligazság = hazugság  Akarattal ne mondj hazugságot, ne té-

   mogyoróág meg sem rezzen,      Ismerik Ábrahám történetét?      vessz meg másokat a saját érdekeid mi-
                     Ábrahám Gerár környékére költözött felesé-
   s ne gondoljam, oly szigorú,    gével, Sárával. Mivel féltette az életét azt  att! Mások hazugságait NE terjeszd.

   terve is van, édes bosszú –     mondta mindenkinek, hogy Sára az ő testvé- „A féligazság nem az igazság fele, még
                                         csak nem is a hazugság fele, hanem
   megengedi a             re.                  olyasvalami, amiben az igazságból
   napnak kegyesen,          Abimélek, Gerár királya, szemet vetett Sár- mákszemnyi sincsen - fenékig hazug-
                     ára és elvitte magához feleségnek.
   kis házunkba beleshessen…      Abimélek, mivel más asszonyát vitte el, így  ság.” Czakó Gábor
   A cinkos nap meg          törvénytelenséget követett el, amire Isten  Ha valaki a féligazságot tálalja hiteles
                                         információként, még azt se lehet rá
   akkorát köszön,           hívta fel a figyelmét. Abimélek elengedte  mondani, hogy tudatlanságból teszi,
                     Sárát és Ábrahámot. 1Móz 20
   lakásunk csupa fényözön,      Hazudott Ábrahám? Hiszen elmondta a va- mert neki ehhez a teljes igazságot kell
   akárcsak nyár derekán.       lóságot, ami féligazság volt, hiszen Sára  ismernie.
   Pedig ez az Újév napja,       tényleg a féltestvére, de nem mondta el,  Az igazság útján járni bizony nem
                                         könnyű, de csak elkezdeni nehéz, és
   a két cimbora olyan csalfa,     hogy a felesége. És ez ebben a helyzetben  minél tovább vagyunk rajta, már le sem
                     hazugságnak számított, mert csak a saját
   azt gondolják, félrevezetnek…    életének a féltése volt benne.     akarunk térni róla.

   Bár nyoma sincs a régi teleknek,                      „Mennél nagyobb és jelentősebb vala-
   látom, kint mínuszok vannak:    Sok ember felmenti magát, ha hasonlókép- mely igazság, annál egyszerűbb. Csak
                     pen elhallgatja az igazság egy részét, mert
                                         a féligazságok szoktak föltűnően cifra
   szomszéd ház teteje         arra gondol: „hát nem hazudtam, csak éppen  maskarádék lenni.”Árkossy Károly
   behódol a fagynak,         nem mondtam el”, „vagy csak egy kicsit
   fehéren csillognak a        másképp mondtam, de a lényeg ugyanaz.”  A tartalomból:
                     Hát nem! A féligazság, minthogy könnyen
   picike cserepek,          megtéveszti az embert, gyakran veszélye-
   büszke kémény szája         sebb, mint a nyilvánvaló hazugság.   Szerkesztői oldal      2
   lágy füstöt ereget.           A beszédet a tartalma és a motivációja minő-
   Hideg van, morcos január      síti. Igaz legyen, amit mondok, és a célja a  Tőlünk kérdezték  3
   és minden, ami vele jár:      másik érdekében, vagy egy közösség érde-
   befagyott tócsák,          kében való legyen, ne az én önös érdekeim  Hulladék hírek     4-5
                     miatt.
   zúzmarás ágak,                               Bibliai gondolatok     6
   a macskák              Jézus különösen szigorú, amit a beszéddel
   összebújnak, fáznak,        kapcsolatban említ. Azt mondja: minden  Egészség ötpercben   7
                     egyes hamis szót, minden meg nem bánt,
   talán azt gondolják,        ezért bocsánatot nem nyert hazugságot nyil- Velünk élő történelem  8-9
   amit én – meglehet –        vántartanak a mennyben, és minden szóért
   A kutya vigye már el        számot kell adnunk az ítéletkor.    Egypercesek        10
   ezt a zord telet!           A Biblia többhelyen is hangsúlyosan állít- Ön tudta?      11
   1   2   3   4   5   6