Page 8 - miÚjság október
P. 8

8                             Pilismaróti miÚJSÁG                 2021. OKTÓBER


                          Ön tudta?

                  Miért nem szabad eltüzelni a bútorlapot?
    Hidegebbre fordult az idő, elkezdődött a fűtési szezon. Azt egészséget. Ezért Magyarországon a hulladékok nyílt téri
    tapasztaljuk, hogy Pilismaróton is sokan tüzelnek— vagy háztartási tüzelőberendezésben égetése több mint 15 éve
    illegálisan- hulladékot.               jogszabályilag tilos.
    Napjaink egyik legsúlyosabb környezet-egészségügyi prob- A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék
    lémája a rossz levegőminőség, elsősorban a levegőben szálló elégetése, beleértve az alábbiakat: úgynevezett „kezelt” fa,
    apró részecskék magas koncentrációja.         tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok
                               stb.), rétegelt lemez, bútorlap, építési fahulladék, színes,
    Bútorlap tüzelőnek?
                               „fényes” papírhulladék, petpalack, műanyag hulladék, autó-
    A rossz levegőminőséget okozók kategóriájába tartozik töb- gumi, használt ruha, rongy, fáradt olaj, üzemanyag.
    bek között a bútorlap és a raklap is. Az égetés során aldehi-
    dek, ketonok, fenolok, PAH-ok (policiklikus aromás szén- Mérgezzük magunkat és gyermekeinket!

    hidrogének) és más vegyületek keletkeznek, amelyek fajtája Efféle anyagok elégetésekor a felületükön vagy bennük talál-
    és mennyisége az elégetett faipari hulladéktól függ.  ható különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba
    A fűtés során így veszélyes és mérgező anyagok kerülnek a kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül káro-
    levegőbe., amik azon felül, hogy fejfájást okoznak, irritálják sítva az egészségünket.
    a szemet és a légzőrendszert, rákot is előidézhetnek.   Károsodik a kazán, kályha és a kémény!
    A faforgács nem tiszta fa, mivel műanyagot tartalmaz,
    tehát a levegő védelméről szóló 21/2001. számú kormány  Ezentúl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a tüzelőbe-
    rendelet értelmében, elégetése tilos.         rendezés is károsodhat, nem megfelelő működése esetén a
                               tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távo-
    Mit nem szabad égetni?
                               zik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét –
    A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek vannak. különösen a gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül káro-
    A fa – amennyiben helyesen használjuk fel otthonunk fűtésé- sítja.
    re – kevésbé káros mint a szén, kiváltképpen a magasabb   Amennyiben a feltehetően az egészségre ártalmas, irritáló
    kéntartalmú olcsóbb barnaszén és a lignit.      légszennyezés okozójával nem lehet egyezségre jutni, beje-
    A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések  lentést érdemes tenni az illetékes kormányhivatal járási hiva-
    alkalmatlanok. Nem megfelelő körülmények között az ége- talában, ahol a panaszt a környezetvédelmi hatóságok kivizs-
    tés során keletkező légszennyező anyagok közvetlenül és  gálják.                  Forrás: Levegő Munkacsoport
    hosszabb távon közvetve komolyan veszélyeztetik az emberi

                                                   Ön tudta?
      Egy „Pilismarót Kisokos” című kiadvány elkészítését tűztem ki
      célul, azzal a szándékkal, hogy az itt élők megismerhessék és  Október 31. a kelta, római és a sajátos ír keresztény
                                  gyökerekkel rendelkező hallowen napja.
      igénybe vehessék, használhassák a maróti cégek, vállalkozások
                                  November 01. katolikus ünnep, Mindenszentek, üd-
      szolgáltatásait. Üzlete, vállalkozása megjelenik ebben a Kisokos- vözölt lelkek emlék napja.
      ban és az interneten! Ne hagyja ki, hiszen ez egy évekig tartó  November 02. katolikus ünnep, halottak napja az
                                  elhunyt, de üdvösséget el nem nyert, tisztítótűzben
      reklám. Érdeklődni az info@dunafenye.hu e-mail címen lehet.
                                  lévő hívekért.
                    Hirdetési lehetőség

                                                  Tök lekvár

                                                 60 dkg sütőtököt
                                                  megfőzni/
                                                   megsütni
                                                  40 dkg cukor
                                                  1 citrom leve
                                                 Az egészet össze-
                                                   főzni,
                                                 száraz dunsztba
                                                    tenni.

   Impresszum:             Web: miujsag.dunafenye.hu      Megjelenik: havonta 600 példányban
   Kiadó: Duna Fénye Nonprofit Kkt.   E-mail: miujsag@dunafenye.hu     Nyomda: Spori Print Vincze Nyomda
   Felelős szerkesztő: Korcsák Gábor  Hirdetés feladás: miujsag@dunafenye.hu  Bank: 11740054-24062794-00000000
   ISSN: 2786-06-12           Telefon: 06/33-950-402
   3   4   5   6   7   8