Page 7 - miÚjság október
P. 7

2021. OKTÓBER                  Pilismaróti miÚJSÁG                               7
    tünk el. A több mint 100 milliós beruhá- megszervezni ezeket. Hiszen majdnem jelentő strandunkat, és a hozzá kapcsoló-
    záshoz az állami támogatás csak 12 millió mindig ugyanaz a 10-20 ember volt, aki dó területeket elkezdtük fejleszteni, a
    forint volt. Elkezdtünk utána nézni, hon- szervezett, de ők kiöregedtek, belefárad- dolgok 2010-ig jó irányban haladtak, de
    nan tudjuk a finanszírozást pótolni.  tak.               úgy érzem és látom, hogy most teljes a
    Akkor zajlott a kárpótlás, a TSZ-ben lévő   Miért nem veszik át a fiatalok?  csőd.
    földek visszakerültek a magánemberek-                 A Heckenast kúriát majdnem sikerült

    hez. Felkerestük azokat az embereket, Ez generációs probléma. Minket már egy  megszerezni a falu javára. Amikor volt
    akik a kárpótlásból földet kaptak vissza és  kicsit kényelmesebbé tettek a mi szüleink,  az egyházak kárpótlása, a katolikus
                                                        egy-
    az Önkormányzat segítségével 65 hektár mi is többet adtunk a mi gyerekeinknek,  ház kérte vissza a Kultúrház épületét és
    területet adtunk el a Dunai Kavicsüzem- hogy nekik még könnyebb legyen, de  azért cserébe az Államtól mi pedig kértük
    nek kavicskotrás céljára, ott ahol az idő- ezzel - tisztelet a kivételnek- le is szok- a Heckenast kúriát. Itt szerettünk volna
    közben elkészült Rendezési terv öböl ki- tattuk őket arról, hogy valamiért meg kell  egy kulturális központot kialakítani, a
    alakítását tartalmazta. Így a lakossági be- küzdeni. Mindent úgy vesznek, hogy  kúria parkját összekötni a Kálváriával és
    vételek képződése mellett a Rendezési nekik az jár, és semmit nem kell érte ten- a Kishegyre egy szabadtéri színpadot
    terv megvalósításában is sikerült előre ni. Ha itt helyben nem talál programot,  terveztünk. 1989-ben elkértük a épület
    lépnünk. A megszerzett vagyon után az elmegy máshova.       pincéjét kiállítóteremnek, ide került Ko-
    embereknek adót kellett volna fizetni, de Tovább nehezíti a helyi programszerve- nyorcsik János kiállítása. Hajtottam,
    mivel az Önkormányzaton keresztül tör- zők munkáját a megnövekedett mobili- hogy a benn lakó Márkus Lajos bácsiék-
    tént az eladás, így megmenekültek az záció. Ezért jobbak a zárt települések,  nak építsenek egy szolgálati lakást, és így
    adófizetés alól, és a vételár bizonyos szá- mert ott jobban egymásra vannak utalva  a későbbiekben a kastélyban lehetett vol-
    zalékát inkább befizették a Pilismarótért az emberek és figyelnek egymásra. Itt  na egy nyomdaipari múzeumot nyitni és
    Alapítvány számára. Ebből képződött egy  nincs olyan összetartó erő. Közösségépí- egy megyei kulturális alkotótábornak is
    olyan forrás, amit be tudtunk vinni a tés egy ilyen nyitott településnél hatalmas  helyet tudtunk volna adni.
    sportcsarnok építésébe.       probléma. A fiatalok eljárnak a városok- A Limes világörökségi programhoz csat-
                      ba, a középkorosztály pedig reggeltől  lakozva szerettük volna egy római kori
    Hogy sikerült megvalósítani az infrastruktúra estig dolgozik, hogy fenn tudják tartani
    fejlesztéseket?                             őrtornyot a Dunaparton rendbe tenni, a
                      magukat. Emellett nagyon kevés a sza- Kishegyen az erőd egy részét látogatha-
    Minden településfejlesztéshez kapcsolódó badidős lehetőségük. Így milyen progra- tóvá tenni, és az Irma lakban egy római
    országos szervezet munkájában igyekez- mon tudna részt venni, vagy ha ő szerve-
    tem részt venni, így sikerült fejlesztések- zi, akkor milyen programot tud biztosíta- kori étteremmel egy turistacsalogató,
                                        kulturális központot lehetett volna létre-
    kel kapcsolatos információkhoz jutni, ni, amikre elmennek az emberek?
                                        hozni.
    amelyek révén később sikerrel tudtunk   Úgy tudom, hogy tanított is az Államigazga- A Polgármesteri Hivatal felújítására is
    pályázati forrásokhoz jutni. 1993-ban
                      tási főiskolán.           ugrásra készen vártuk a pályázat kiírását
    sikeresen tudtunk pályázni a földalatti               Ami még mindig egy kicsit teher a köz-
    veszélyes üregek felszámolására, ez volt Igen, településfejlesztést meg falusi turiz- ségek: a sok pince a hegyen, de ezt is ki
    az ún. „Pinceprogram”, melynek kereté- must tanítottam. 2010-ben a választások  lehet használni. Az önkormányzat tulaj-
    ben a Református templomdomb pincéit után szép lassan ezt is befejeztem. Falusi  donába került annyi pince, ahány borvi-
    sikerült felújítani, vagy betömedékelni.  turizmussal kapcsolatban még továbbra
    1995-ben először a telefonhálózat építés  is benne vagyok az országos szövetség- dék van a Magyarországon. Az Önkor-
                                        mányzat állította helyre a támfalakat a
    miatt túrták fel a falut, azután 1997-ben a ben. Pilismarót jövője, fejlődésének lehe-
    gáz miatt majd jött a csatornaépítés, ami tősége a turizmusban van, a község rend- pincéknél, és azt mondtuk, hogy amelyik
                                        tulajdonos beszáll, az megtarthatja a pin-
    1998- 2000 tartott. Közben kiépült a ká- kívüli adottságokkal rendelkezik, amit ki  céjét, amelyik nem száll be, akkor arra
    beltelevízió rendszere is. 1998-tól már kellene használni. A falusi turizmusért
    nem csak a helyi újságon, hanem a kábel- végzett munkámért egyébként megkap- ráterheljük a helyrehozatalt. Mivel sokan
                                        nem használták, így az Önkormányzat-
    televízión keresztül is tudtuk informálni a tam a Pro Turismo emlékérmet is, amit  nak adták ezeket a pincéket. Gondoltam
    lakosságot a település dolgairól.  éves szinten 12-en kapnak meg.
                       Milyen tervei voltak még a falu fejlesztésével  milyen jó lesz, mert körbe lehet vinni a
    Volt politikai élet a faluban?                      vendégeket fel a hegyre, a református
                      kapcsolatban?
    Pártok voltak a faluban is, MDF, MSZP,                  templomhoz, ott a szép panoráma és fel-
    Kisgazda Párt, MP, de jobbára csak meg- A legjelentősebb terv a golfpálya beruhá- felé is és lefelé is meg lehet látogatni a
    alakultak, működésük formális volt. Én zás megvalósítása lett volna, amely né- pincéket. Ha a 22 pincében minden egyes
    mindig azt az elvet vallottam, megjegy- hány földtulajdonos túlzott pénzéhsége,  borvidék borait megkóstolják, mire végig
    zem most is, hogy kistelepülésen nem és két önkormányzati képviselő akna- érnek már igen vidámak a vendégek.
    szabad a pártoskodást bevezetni, mert az munkája miatt sajnos meghiúsult. Pedig  A településfejlesztési koncepcióban min-
    csak a széthúzáshoz vezet. Épp így is van  ha az a beruházás elkészül, megszűnhe- dent leírtunk, de sajnos utódaink nem
    elég ellentét. Ezt az állapotot lehetett is tett volna a településfejlesztés pályázati  nagyon forgatták ezeket a dokumentumo-
    tartani 2002-ig. Akkor kibékíthetetlen forrásoktól való függősége. A golfpálya,  kat. Még nem késő! Az ott leírtak jelen-
    ellentétek keletkeztek az emberek között,  és a hozzá kapcsolódó egyéb beruházá- tős része még most is aktuális.
    de olykor még családokon belül is. On- sok hoztak volna annyi forrást, hogy saját  Pilismarót egy nagyon jó természeti
    nantól kezdve a falu egysége is megbom- erőből is finanszírozhattuk volna a fej- adottságokkal, és fejlesztési lehetőségek-
    lott.                lesztéseket.             kel rendelkező község. Ha mások is meg-
    Ahol ezeket az ellentéteket ki lehetett A Bozóky Mihály Általános Iskola bőví- látják ezt a lehetőséget és okosan ki is
    kapcsolni, azok a községi rendezvények tése és felújítása megvalósult, az Orvosi  használják, akkor Pilismarót a település-
    voltak. Mindig voltak programok, ünnep- rendelő felújítása, amelyre még 2010-ben  fejlesztés szempontjából rövid megtorpa-
    ségek, bálok, szinte minden hónapban pályáztunk sajnos még mindig várat ma- nás után újból elindulhat a fejlődés útján.
    volt itt kiállítás, de egyre nehezebb volt  gára. A valamikor a Duna-part varázsát
                                                Riporter: Korcsák Mónika
   2   3   4   5   6   7   8