Page 3 - miÚjság október
P. 3

2021. OKTÓBER                  Pilismaróti miÚJSÁG                               3     Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület
           A tájvédelem fontosságáról           Előterjesztés nemzetgazdasági szempontból
                                   kiemelt vagyonná nyilvánításról
   „A táj, alkotóelemein keresztül a nemzet közös örökségének része, így az
   Alaptörvény P) cikkében foglaltak szerint védelme, fenntartása és a jövő 2021.09.18-án Egyesületünk előterjesztést nyúj-

   nemzedékek számára történő megőrzése az állam és mindenki kötelessé- tott be Együd Bertalan jegyzőn keresztül a képvi-
   ge.” Jövő Nemzedékek Szószólója                 selő-testületnek.

   Nekünk fontos Pilismarót páratlan táji adottságait megőrizni, ezért adtuk Az előterjesztésben az egyesület kérte a 1826,
   be indítványunkat május 05-én „Pilismarót település táji környezete, 1827 és 1864 helyrajzi szám alatti ingatlanokat a
   Dunakanyar, mint Kultúrtáj természeti kincseinek megőrzése” címen nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
   Pilismarót Jegyzőjéhez és megbízott vezetőjének Bartal Achillesnek.  vény (Nvtv.) 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján
   Mi a tájvédelem célja?                     rendeletével minősítse az önkormányzat, nemzet-
                                   gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nem-
   A tájvédelem célja és feladata a tájkarakter (tájjelleg) és az azt alakító  zeti vagyonná.
   jellemző, értékes tájelemek megőrzése elsősorban a természeti adottsá-
   gokkal összhangban lévő (hagyományos) tájhasználat fenntartásával. Indokolás:
   A helyi jelentőségű védett területeken lehetőség van arra, hogy a tele- Az Nvtv. 6.§ (5) bekezdése értelmében (...) a helyi
   pülés közelében jellemző tájszerkezet, tájképi elemek megőrződje- önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági
   nek, valamint a település környékének jellemző élővilága is megma- szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti va-
   radjon.                             gyonként meghatározott vagyonelem az erről ren-
   Miért fontos a helyi védelem?                  delkező jogszabály erejénél fogva, (...) elidegení-
   Pilismarót teljes közigazgatási területe Tájképvédelmi terület övezet elne- tési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló,
   vezésű országos övezet része, de a települések tájvédelmét, annak szabá- továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogsza-
   lyozását a törvény a települési önkormányzatok feladatkörébe rendelte. bályban feljogosított szervek javára alapított hasz-
   Tájképvédelmi területi övezetre is adhatnak ki a hatóságok pl. bányászati  nálati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból
   engedélyt, de a „Bányászati tevékenység folytatását a bányászati szem- alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat
   pontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával szabad foly- javára alapított vezetékjog kivételével - terhelési
   tatni.”, ahol kivettség tárgya szerinti hatáskörrel rendelkező illetékes tilalom alatt áll, biztosítékul nem adható, azon
   hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásá- osztott tulajdon nem létesíthető.
   val szabad folytatni.”                     Megítélésünk szerint a felsorolt helyrajzi szám
   Ha helyi jelentőségű védett természeti területen szeretnének bármilyen alatti területek, vagyis Pilismarót község Duna-
   tevékenységet folytatni, akkor ki kell kérni az elsőfokú természetvédelmi parti része, tehát a Strand, a Kemping és maga a
   hatóság engedélyét, hogy az adott tevékenység folytatható-e azon a Duna-part rendkívüli jelentőséggel bír mind az itt
   területen. 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet pedig első fokú termé- élők, mind az ide látogatók részére. Az Önkor-
   szetvédelmi hatóságként a település jegyzőjét jelöli ki.    mányzat feladata megítélésünk szerint a területtel
   A terület védelembevételével el kell készíteni a Természetvédelmi kezelési  kapcsolatban az, hogy annak köztulajdonban állá-
   tervet, melyben meg kell határozni, hogy a területen mely tevékenységek  sát minden körülmények között fenntartva gon-
   folytathatóak, itt lehet megtiltani tevékenységeket.      doskodjon a lehető legmagasabb szintű és színvo-
   Elindult-e a folyamat?                     nalú hasznosításról, a közösség érdekében.
   Kérdésünkre ezt a választ kaptuk 08.24-én: „Folyamatban van! Az új
   képviselők beiktatása után a Helyi Értéktár Bizottság tárgyalja el- Köszönjük az aludobozok gyűjtését!

   sőként, de erről a falugyűlésen is szó lesz.”        Köszönet az önkormányzati dolgozók aktív közreműkö-
                                 déséért a gyűjtésben és az elszállításban!

                                 Köszönjük, ha nem csak az italos dobozok gyűjtésével
            Faültetés                 szeretné támogatni a térfigyelő rendszer kiépítését közsé-
                                 günkben, hanem pénzadománnyal is hozzájárul Pilisma-
    Megígértük, megszereztük!                 rót biztonságosabbá tételéhez. A vállalkozók támogatási

    Egyesületünk számlájára beérkezett, fásításra       szerződés kötésével az adóból is leírhatják a hozzájáru-
                                 lást.
    küldött adományokból a 15 db szilfa beszerzé-       Készpénzben történő felajánlást a 30/179-5886-os tele-
    se megtörtént, a fákért november 01. után megyünk. A fák a  fonszámon jelezhetik, vagy az alábbi számlaszámra tud-
    Duna-part szabadstrand területén kerülnek ültetésre.    ják befizetni:
                                 Dunakanyar Kultúrtáj
    Az Országfásítási pályázaton nyert 6 db platánfa, 3 db király- és Környezetvédelmi
    dió fa, 21 db hársfa november 23-án érkezik községünkbe.  Egyesület
                                 Számlaszám: 11740054
    Ültetésükre november 25-én kerül sor.           -24062718-00000000
                                 A közleményben kérjük
    Az ültetési helyszínekről és a fák örökbefogadásának részle- feltüntetni: kamerarend-
    teiről később adunk tájékoztatást.             szer
   1   2   3   4   5   6   7   8