Page 6 - miÚjság október
P. 6

6                             Pilismaróti miÚJSÁG                 2021. OKTÓBER

                     Velünk élő történelem

                      a Végrehajtó Bizottságnak a településen 1977-től -papíron nem az erőműépítés
            Benkovics László végzett munkájáról. Mindez azért tűnt miatt – már folyt a kavicskotrás a Du-
                      nagyon nehéz feladatnak, mert elődöm- namelléki földeken. Innen szereztünk
            Pilismarót vezetője  nek, aki tudott volna ebben segíteni, az kedvezményesen kavicsot. A Lábatlani
             1989-tól 2010-ig  egészségi állapota megromlott, a VB Tit- Cementgyártól pedig cementet kaptunk

                      kár (mai megfelelője a jegyző) pedig át- kedvezményesen. A lakosság hozzátette a
                      helyeztette magát Baranya megyébe. Me- munkaerejét és az idejét és így készültek
                      gyei segítséggel végül is sikerült megol- el a járdák. Akkor sikerült leaszfaltoznunk
                      dani ezt az első nehéz feladatot.  az Iskola utcát is. A kulturális életben is
   Hogyan lett a falu vezetője?
                      Ehhez jött még a Nagymarosi Erőmű épí- próbáltunk előre lépni, ha jól emlékszem
   Tősgyökeres pilismaróti vagyok, eddigi tés is, így a 1987-től 1990-ig tartó tanács- 1988 tavaszán indult el a Maróti Hírek,
   életemet Pilismaróton éltem. Születni elnöki időszakom eléggé mozgalmas idő- 1989 júniusában, pedig a Heckenast kúria
   persze én is Esztergomban születtem, de szak volt.           pincéjében megnyitottuk a Pince galériát,
   azóta csak a katonaság 2 éve szakított ki   Hogy érintette a falut az Bős-Nagymaros erő- ahol Konyorcsik János, községünkben élő
   ebből a környezetből. Szerettem, és szere- mű ügye?           szobrászművész községnek adományo-
   tem is lakóhelyemet, ezért már gyerekko-                 zott szobrait és érmeit állítottuk ki.
   romtól fogva érdekelt, hogy mi történik a  Mivel magát a községet az erőmű építés  Hogyan élte meg a község a rendszerválto-
   faluban, hogyan alakul az itt élők sorsa.  addigi munkái közvetlenül nem érintették,  zást?
   Akkor még nem gondoltam volna, hogy  így a falubeliek közül csak azok foglal-
   valamikor majd településvezetőként hosz- koztak az üggyel akiknek szőlőjük, vagy Mindenki nagy várakozással várta az or-
   szú éveken keresztül fontos szerepem lesz  szántó területük volt a Duna-parti telepü- szággyűlési választásokat. Az 1990-es
   a település fejlődésében.      lésrészen. A Duna-parti üdülőtulajdonoso- Március 15-i ünnepségünkön a falu apraja
   Az általános iskola, és a középiskola el- kat már annál inkább! Sokan építettek -nagyja mellett a választókerület valam-
   végzése után, mint megannyi falubeli  már  ott  hétvégi  házakat,  vagyis ennyi képviselőjelöltje részt vett.
   fiatal, Esztergomban kezdtem el dolgozni.  „gyümölcstárolókat”, hiszen a terület jó Községi ünnepségen azóta sem láttam
   Első munkahelyem a Látszerészeti Eszkö- része zártkert besorolású volt, ahol csak annyi résztvevőt.
   zök Gyára, más néven a Szemüvegkeret  mezőgazdasági hasznosítású épületet le- Ami a személyemet illeti: én azt gondol-
   gyár volt, ahol előbb technikusként, majd  hetett létesíteni, ráadásul építési tilalom tam, hogy amit elkezdtem, azt nem kelle-
   energetikusként, végül beruházóként dol- volt érvényben a területen. Az erőműépí- ne abbahagyni, csak azért, mert tanácsel-
   goztam.               tés során az alapváltozatban a Duna-parti nök voltam és így elindultam a polgár-
   A gyári és az otthoni munka mellett fenn- üdülőterület felszámolását, teljes kikotrá- mester választásom is, amit 8 jelölttel
   maradó szabadidőben pedig aktívan részt  sát tervezték, a tiltakozások hatására szemben nyertem meg 88%-kal.  Akkor
   vettem a helyi közéletben.      azonban három változatot is kidolgoztak a még nem volt annyi párt, de akik a köz-
   1985-ben tanácstagnak választottak. Ak- terület megmentésére.     ségben működtek, pl. MSZMP, Kisgaz-
   kor is választással lehetett bekerülni a  Az egyik változatban maradt volna a tel- dák, a falu érdekében félretették a pártos-
   testületbe, de akkor más volt a választási  jes kikotrás, és az üdülőterületen beépített kodást, csak azt nézték, hogy milyen em-
   rendszer. Akkor fel volt osztva a falu ta- ingatlannal rendelkező tulajdonosok a ber az, aki indult, és mennyit tett addig a
   nácstagi körzetekre, és minden tanácstag- település más zártkerti részein vásárolhat- faluért. Így lettem 1990. szeptember 30-
   nak volt egy körzete, amelyet képviselt a  tak volna ingatlant. A másik változatban tól polgármester.
   tanácstestületben. Egyúttal Végrehajtó  az üdülőterületet duzzasztott vízszint fölé Nagy hurrá hangulatban kezdődött az első
   Bizottsági tagnak is megválasztottak.  feltöltése és a terület újraparcellázása sze- önkormányzati ciklus, de hát a pénzünk
   Amikor elődöm - Göbölös Jani bácsi, a  repelt, a harmadikban a terület gáttal való nem volt több, meg a lehetőségünk sem.
   korábbi tanácselnök - 1987 januárjában  bevédése, ami azt jelentette volna, hogy Állami támogatással nem kényeztettek el
   kérte a korengedményes nyugdíjazását,  mintha egy lavórba tették volna bele a minket. Normatív támogatások voltak, a
   felkért, hogy legyek helyette én a tanács- házakat. Egyik se volt jó megoldás.  90-es években jöttek be a különböző fej-
   elnök. Én kijelentettem, hogy csak akkor  1987-ben egy tervpályázatot is írtak ki a kvóták, de azok úgy voltak megállapítva,
   vállalom a Tanácselnökséget, ha nem kell  pilismaróti öblözet hasznosítására, amely hogy éppen a működést fedezték. A fej-
   belépni a pártba.  Mint mindenki én is  alapján a településnek a Dunakanyar üdü- lesztésekre nagyon kevés lehetőség volt.
   voltam KISZ tag, de párttag soha. Sokat  lőközpontja szerepet szánták.  Az erőműépítés leállítása utáni ígéretek a
   gondolkodtak rajta, hogy mi legyen, de  Akkor még csak 450 hétvégi ház volt teljes települési infrastruktúra kiépítésére
   végül csak belementek.        lenn a Dunán, akinek a tulajdonosi érde- továbbra is csak ígéretek maradtak. A
   A Szemüvegkeret gyárból áthelyezéssel  keit is képviselni kellett. Nem volt egy- lakossági igény nagy volt a fejlesztésekre.
   kerültem a községi tanácshoz, és1987  szerű. Viszont a 1989-es erőmű építés A testület is bizonyítani akart, mindenki
   március elsejével megkezdtem a munkát  leállítással úgy nézett ki, hogy egy időre azt szerette volna, hogy menjen minden
   a közigazgatásban, ami nem volt valami  nyugvópontra kerültek a dolgok.  előre. Felújítottuk az intézményeket
                                        (iskola, óvoda, Polgármesteri Hivatal,
   könnyű feladat, főleg úgy, hogy én az Hogyan fejlődött a falu tovább?
   iparból érkeztem, ahol sokkal racionáli-  Az 1987-90-ig tartozó időszak erőműépí- Idősek klubja, Kultúrház fűtési rendsze-
   sabban mentek a dolgok. Itt meg még  téshez kapcsolódó problémáit leszámítva, rét, belevágtunk a Sportcsarnok építésébe,
   csak tapogatóztam, hiszen nem volt még  nyugalomba telt el. Járdákat építettünk, amihez nem sok támogatást kaptunk,
   közigazgatási képzettségem. Ráadásul  utakat burkoltunk, az intézményinket kor- mert csak az iskolai tornatermek építését
   1987-ben egyből a mélyvízbe is kerültem.  szerűsítettük, már amennyire a forrásaink támogatták, az meg a tömegsport igényeit
   Azzal kezdődött a pályafutásom, hogy a  engedték. Nagy lehetőségeink nem vol- nem tudta volna kiszolgálni. Mi több
   Megyei Tanács elött be kellett számolnia  tak, de ami adódott, azt kihasználtuk.  sportra is alkalmas sportcsarnokot képzel-
   1   2   3   4   5   6   7   8