Page 4 - miÚjság október
P. 4

4                             Pilismaróti miÚJSÁG                 2021. OKTÓBER

                         Egypercesek

                        Gárdonyi Géza: Az én falum
                           NAGY EFF
                      (Hogyan keletkezik a közmondás?)

   Valamelyik ínséges esztendő után történhetett, hogy a gaz- - Hová írjam? - kérdezi dologhoz illő komolysággal.
   dák összeadtak egy-egy véka gabonát és fölrakták az isko- - Ide - mondom -, az aljára.
   la padlására. Attól kezdve, akinek télen vagy tavasszal  Megmártja a tollat nagy óvatosan és a tollnak a hegyére
   elfogyott a kenyere, a közös gabonából vett kölcsön. Most  pislog. Hogy mit néz rajta, nem tudom. Talán a tintacsep-
   is így van. A kölcsönt csapva adják; tetézve kapják vissza.  pet nézi. Egy olyan mozdulattal, aminővel az ázott kalapot
   Amit a csapófa levisz a vékáról, az a kamat. Hát ez a mi  szokták megsuhintani, leföccsenti a tintát oldalt a padlóra,

   takarékpénztárunk.                   aztán megint nekikönyököl és lassan, vigyázva, a papiros-
   Szent Mihály napján van a közgyűlés. Akkor az iskola  ban megakadozva, leír egy vastag kamójú meredt nagy T
   tájéka jövő-menő emberekkel népesül meg. Ki egy zsák  betűt. A szárát alulról fölnek húzza és egy pindurka pántli-
   gabonát hoz a hátán, ki felet. Törlesztenek vagy egészen is  kát csinál rá. Az így megmunkált hórihorgas betűvel
   kifizetik az adósságot.                megelégedettnek látszik. Föl is veszi a balkezével a pipá-
   Csak az egy Tóth Antal jön üres zsákkal.        ját; egyet szippant és újra leteszi. Az ó betű hasonlókép-
   Mindenki tudja, hogy őt a nyáron a jég csúfolta meg. Ő az  pen lesikerül. Igaz, hogy a T betűhöz képest olyan piciny,
   egyedüli, aki nem biztosított.             mint a toronyhoz képest a hordóabroncs; és semmi össze-
   - Majd bizony - mondotta -, két forintot adjak a cekurálá- tartozandóság nem mutatkozik a kettő között, de azért jól
   sért; eddig se bántott a jég, ezután se bánt.     van az. Fodor András egy aujnya szóval és fejbiccentéssel
                               fejezi ki rá az elismerést.
   És megitta.                      A pipák meg az arcok figyelemmel hajlanak az asztal fölé.
   Persze, mikor a jég lecsördült az égből, ugyancsak hajigál- Tóth Antal azonban nem ügyel rájok: harmadik betűnek
   ta az udvarra a baltát meg minden éles szerszámot, de a  megint egy irtózatos nagy T betűt kanyarít, szinte megser-
   jégeső nem ijedt el attól.               cen belé a kalamus.
   A kisbíró kiméri neki a két véka búzát, három véka rozsot.  No, de itt meg is áll.
   Én addig az írást készítem meg:            Néz.
   "Alólírott két véka búzát, meg három véka rozsot vettem
   kölcsönbe a község magtárából. Egy év múlva megadom."  Vakarint egyet a tarkóján.
   Ennek alája kell írni. Többnyire keresztjegyet írnak. Van  Megmártja, kiföccsenti a tollat. Színtelen szeme rámered a
   olyan, aki azt sem ír, csak éppen megérinti a toll szárát,  papirosra.
   aztán én írok helyette. Ez az érintés szent. Az illetőnek a  Újra márt, meg újra föccsent és újra néz anélkül, hogy
   lelke átszáll a tollba és benne van, amíg a nevét leírom.  tovább írna.
   Soha nem történt, hogy valaki megtagadott volna ilyen - No - fakad ki a bakter -, ha a végömét érzöm, kendöt
   aláírást.                       hívom el végröndölőt írnya.
   Tóth Antal eddig szótlanul és kedvetlenül állott az embe- - Ha addig be nem áll valahová íródiáknak - teszi hozzá
   rek között. Széles bölény arcán látszott, hogy megalázott- Istenes.
   ságot érez. De ahogy odatámasztják a zsákját a falhoz,  Tóth Antal belevörösödik a nagy gondolkozásba. A hom-
   fölemeli a fejét. Körülpillant és azt mondja kevélyen:  lokán kesze-kusza ráncok torzolódnak össze.
   - Aláírom a nevemet.                  - Szentje ne légyön - mondja a tollat mérgesen lecsapva -,
   Valami tíz ember tib-láb és beszélget az iskolában. A szóra elfelejtöttem a nagy efföt.
   valamennyien elhallgatnak. A kisbíró is beledöfi a lapátot  S fölkel és úgy elsiet az iskolából, mintha hajtanák.
   a gabonahalomba és a pipáját elővonja. Közelebb lép az
   asztalhoz. Lássuk no! Bizony, még kitudódik, hogy Tóth              *
   Antal írástudó ember!                 Úgy október végefelé történt, hogy Burucz András meg-
   Odatolom a papirost Tóth Antal elé. A tollat is megmár- bízta Fodort, hogy ha már a városba megyen, hozzon a
                               fiának egy ábécés könyvet, a feleségének meg valami or-
   tom és odanyújtom neki.                vosságot, ostyát is hozzá, meg a hordók kifüstölésére isló-
   Tóth Antal ünnepi mozdulattal veszi át a tollat. Az ün- got.
   nepi mozdulatán azt értem, hogy már a levegőben előre  Fodor meg is érkezik este. Rakja a könyvet, meg az orvos-
   hozzáilleszti az ujjait. Aztán meg úgy tartja, mintha  ságot az asztalra.
   szivar volna.
   A papirosra néz.                    - Hát az islóg? - kérdi Burucz András.
   - Hagy ülök le - mondja -, állva nem tudok.      - Tyű, az áldóját - feleli Fodor föllebb taszítva a homlokán
                               a kalapját -, úgy elfelejtöttem én azt, mint Tóth Antal a
   Otthagyom a széket. Leül. A bajuszát végigsimítja. A két  nagy efföt.
   könyökét az asztalra teszi.
   1   2   3   4   5   6   7   8