Page 2 - miÚjság október
P. 2

2                             Pilismaróti miÚJSÁG                 2021. OKTÓBER             Önkormányzati működés
   Üdvözöljük azt a  lehetőséget, hogy az 3.) Képviselői tiszteletdíjakról döntés: táshoz csatlakozás 6 000 Ft/hónap/fő.
   utóbbi, 2021. október 18-i képviselő- Minden évben a költségvetés elfogadásá- 2x5 hónap időtartamról szól és ehhez

   testületi ülésről készült felvételt meg le- ig a képviselők nyilatkoznak, hogy mire az összeghez ugyanennyit tesz hozzá az
   het tekinteni az önkormányzat honlapján. szeretnék az éves tiszteletdíjukat fordíta- állam.
   Sajnos az ülésekről még mindig nem ké- ni. A képviselők havi tiszteletdíj havi   6.) Osvald Zsolt megbízási szerződé-
   szültek el a jegyzőkönyvek, így a miÚj- bruttó 50 ezer forint, a bizottsági tagok  se döntés meghozatala. A PÜB elnöke
   ságban még mindig az alapján tudunk 25 000 Ft. Polgármester tiszteletdíja, amit  név szerinti szavazást javasolt. Itt egy
   tájékoztatni, amit mi hallunk és tapaszta- a törvény szabályoz 548.500 Ft, a költ- kicsi bonyodalom állt fenn, mert az
   lunk az üléseken és csak a fontosabbakat ségtérítése 82.300 Ft.     eredeti előterjesztést elvetették.
   említjük.              Javaslat: helyettesítési díjat ítéljenek  Javaslatok:
                      meg Bartal Achillesnek, ami 50%-a a
   Képviselő-testületi ülés szeptember 23.                 A) Szociális bizottság határozati javas-
                      polgármesteri járandóságnak. A másik 50  lata: Oszvald Zsolt megbízási szerződé-
   Előtte a Szociális, Egészségügyi, Okta- %-ról és az alpolgármester tiszteletdíjáról
   tási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport  is döntsön a testület.   sének megkötését 2021. október 07-ig
   Bizottság ülését tartották meg. A szociá-                elhalasztják és megvizsgálják, hogy a
   lis támogatásokat zárt ülésen tárgyalták,  Felajánlások:      sportcsarnok vezetésére milyen lehető-
   így a fő téma a Nyírő Csaba Községi  Kiss Balázs: Művelődési ház működése; ségek vannak.

   Sportcsarnok intézményvezetői pozíció- Pintér Zsuzsanna: minden hónapban más- Bartal Achilles: nem
   jának sorsa volt. Az bizottság elnöke – hova, ahol szükség van rá: óvoda, iskola,  Pintér Gergely: nem
   Égető József- véleménye szerint a község védőnőnek 3 havi a laptopra,  Pintér Eszter: nem
   anyagi helyzete nem engedheti meg ma-  Égető József: Óvoda       Kiss Balázs: nem
   gának, hogy egy ilyen pozíciót fenntart-                Égető József: igen

   sanak. A Sportcsarnok éves kiadása 12  Pintér Gergő: a felét az óvodának, a má- B) Bartal Achilles javaslata: Oszvald
   millió forint, a bevétel 560 ezer forint  sik felét a Kultúrháznak működésre  Zsolt megbízási szerződésének megkö-

   volt az elmúlt időszakban, igaz ez a pan- Bartal Achilles: egy havi az óvodának, tését a következő képviselőtestület
   démia miatt következett be. A bérköltség kettő havi az orvosi rendelő beruházásá- megválasztásáig meghosszabbítják.
   évi 4 millió 400 ezer forint, ebből 2 mil- ra. A többit pedig kérte kiutalni számára, Bartal Achilles: igen
   lió forint az intézményvezetői pozíció mert vannak olyan előre nem látható költ- Pintér Gergely: igen
   költsége. Ez négy órás bejelentéssel ségek a faluban, ami azonnali intézkedést Pintér Eszter: igen
   175 000 Ft-os fizetés. Oszvald Zsolt az igényelnek és ehhez az összeghez, akkor Kiss Balázs: igen
   intézmény vezetésén kívül a fiatalok hozzá lehet nyúlni.      Égető József: nem
   sportra nevelésével, a futball csapat felké-  Bizottsági tagok:     Az október 18-án tartott képviselő-
   szítésével is foglalkozik.      Lőrincz László: lövész szakosztály létre- testületi ülésről a novemberi számunk-
                      hozása               ban számolunk be, gondolva azokra
   A Szociális bizottság elnökének határo- Legény-Tóth Andrásné: Óvoda   akik nem tudják megnézni a honlapra
   zati javaslatai:                             feltöltött videót. Ami a felvételről ki-
   1.) Az intézményvezetői pozíció meg- Határozati javaslat: a polgármesteri illet- maradt és az egyebekben hangzott el
   szüntetése.  Szavazás: 1 igen, 2 nem, 1  mény 50%-át és az alpolgármesteri illet- egy bejelentés és egy fontos kérelem.
   tartózkodik             ményt az orvosi rendelő felújítására for-
   2.) A szerződést 2021 október 10-ig kí- dítsák. Egyhangúlag elfogadva.  Szalai Balázs a kishajót üzemeltető Kft.
   vánja megtartani a döntést a következő                 ügyvezetője jelezte, hogy a megnyert
   október 07-i összehívandó rendkívüli  4.) A 0155/9, 0160. Hrsz-ú ingatlanok  Kompok-révek  pályázatból  külön
   testületi ülésre halasztja. Addig meg kell  ügyében döntésről tájékoztatás és  árammérő órát szeretnének vinni a kis-
   vizsgálni, hogy milyen lehetőségek van- határozathozatal       hajó átkelőhöz, ezért a Rév utca végén
   nak. Szavazás: 3 igen, 1 tartózkodás  0155/9 hrsz. 3918 m2 alapterületű,  az E.ON villanyoszlopot fog állítani.
                      szántó művelési ágú ingatlan értékesí-
   Képviselő-testületi ülés:      tése br.10 millió forint vételáron a  Kérelme még, hogy az ott lévő nyárfá-
                                        kon lombvisszavágást szeretnének
   1.) A képviselő-testület hatályon kívül Bocskoros 2005 Kft. számára egyhan-
   helyezte azt a határozatot, (43/2020. sz.) gúlag elfogadva.       végrehajtani, emelőkosaras, szükség
   amelyben 2020. szeptember 08-án kije- 0160 hrsz. ingatlan (gázcseretelep) pá- szerint alpintechnikával, mert az ágak a
   lentették, hogy nem fognak érdemi dön- lyázati kiírását eredménytelennek nyil- szélben letörnek, veszélyesek.
   tést hozni a következő képviselő-testület vánították, és megvizsgálják, hogy az  Az engedélyre a kérelmet írásban,
   felállításáig. Az eddig hozott határozatok ingatlan hasznosítására milyen más  szakértői véleménnyel kell beadnia a
   érvényesek.             lehetőségek vannak. Az övezeti besoro- Hivatalba.

   2) Megerősítették a 41/2020. (VIII.06.) lás módosítását végre kívánják hajtani,  Továbbra is arra biztatok mindenkit,
   Önkormányzati határozatot, hogy a bánya az érdekeltek tájékoztatása és közremű- hogy vegyen részt a testületi üléseken,
   ügyében ez a képviselő-testület érdemi ködése mellett. Egyhangúlag elfogad- ahol teljes képet kapjon a képviselők
   döntést továbbra sem fog hozni, ezt a va.             munkájáról.
   jogot átruházza a következő képviselő-  5.) Bursa csatlakozás: iskola támoga-               Korcsák Gábor
   testületre.
   1   2   3   4   5   6   7