Page 1 - miÚjság október
P. 1

Pilismaróti magánkiadású, közéleti havi lap                          2021. Október
              m i Ú J S Á G


     „Az igazságot keresni, a szépséget szeretni, a jót akarni és a legjobbat tenni - ez az, amire hívatott az ember”
                                                F. Mendelssonhn-Bartholdy

   Kedves Olvasóink!           És mi ennek az oka? Nekem van egy-két   Zelk Zoltán: Október
   Szép lassan megérkezett az Ősz! Egyre  gondolatom erről, de kíváncsi lennék az
   hidegebbre fordul az idő, rövidülnek a  Ön véleményére is.
   nappalok. Mindenki a meleg szobába  És most megint itt az ősz! A borús, esős  Kisöccsétől, Szeptembertől
   húzódik, bezárkózik.. Az elmúlt időszak  idők ellenére én csak arra bíztatok min- búcsút vesz és útra kél,
                                             paripája sűrű felhő,
   amúgy sem tett jót az emberi kapcsola- denkit,, hogy ne zárkózzunk be, ne hú- a hintója őszi szél.
   toknak. A pandémia, az azt követő intéz- zódjunk be a kis kuckónkba, hanem men-
   kedések elszakították az embereket egy- jünk el a programokra, beszélgessünk a  Sárga levél hull eléje,
   mástól, mindenki a saját kis világába hú- szomszédokkal, az utcabéliekkel, a falu- amerre vágtatva jár,
   zódott vissza.            beliekkel. Szerezzünk minél több infor- félve nézi erdő, liget,

   Nyáron egy kicsit már engedett a falu is,  mációt környezetünkből, ne hagyatkoz- de ő vágtat, meg se áll.

   a jó idővel megjöttek a programok is.  zunk egyetlen hírforrásra.        Hová, hová oly sietve,
   Most is érdemes figyelni az eseményeket,  Vigyázzunk egészségünkre, sétáljunk  felhőlovas szélszekér?
   mert a Heckenast Könyvtár lelkes dolgo- nagyokat, fogyasszuk sok C-vitamint - Azt hiszed tán, aki siet,
   zói Betty és Bea nagyon sok programot  amiből soha nem elég - és nevessünk  aki vágtat, messze ér?
   talál ki kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  sokat
                                           Dehogy hiszi, dehogy hiszi
   Sajnos ezeken a programokon, előadáso- Ahogy Dr. Beer Miklós Püspök úr is  hiszen nem megyen ő messze,
   kon nagyon kevesen jelennek meg, ahogy  mondta: „nagyon fontos a jókedv, a derű”  csak addig fut, míg rátalál,
   a VIII. „Mutasd meg a töködet” rendez- és „többet mosolyogni, mint bölcseket  a bátyjára, Novemberre.
   vényen is.              mondani.” Ferenc pápa        A szerk.

            VIII. Mutasd meg a töködet!                     Ön tudta?
                                           Október A latin octo szóból szár-
            2021. október 2-án került sor             mazik, melynek jelentése nyolc – utal-
            Pilismaróton a „VIII. Mutasd              va arra, hogy eredetileg ez volt a nyol-
            meg a töködet!” rendezvényre.               cadik hónap a római naptárban, mielőtt
                                         a január és február hónapokat hozzáad-
            A hagyománynak számító ren-              ták az évhez. A 18. századi nyelvújítók
            dezvényt a Retro Ladyk szerve-            szerint az október: mustonos.
            zik helyi kerttulajdonosok számára, akik itt megmutathatják
            egész évben féltve nevelt tökeiket. A rendezvényhez idén csatla-
            kozott, gyerekeknek szóló programmal a Dunakéke egyesület is.
   Amíg a felnőttek a tököket nézegették és szavaztak, addig a gyerekek papírból tök  A tartalomból:
   asztali díszt hajtogattak, kipróbálták az otthon is megtalálható anyagokból készült
   ügyességi játékokat és Kertészkedő Kezek által készített töklekvárt kóstoltak. A szer-
   vezőkhöz az idő is kegyes volt, a jókedvért és mókáért nem mentek a szomszédba.  Önkormányzati működés  2
   Köszönet a rendezőknek és a résztvevőknek, hogy megmutatták:
                                          Dunakanyar Kultúrtáj és
                       „Nem elég a célt látni,       Környezetvédelmi Egyesü-  3
                       járható útja kell!          let
                       Nem elég útra lelni,
                       az úton menni kell!         Egypercesek        4
                       Egyedül is! – Elsőnek,
                       elől indulni el!           Bibliai gondolatok     5
                       Nem elég elindulni,
                       de mást is hívni kell!        Velünk élő történelem   6-7
                       S csak az hívjon magával,
                         aki vezetni mer.”
                              Váci Mihály: Még nem elég  Ön tudta?      8
   1   2   3   4   5   6